Publicat la 28-06-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere solicitarea domnului viceprimar privind interzicerea pescuitului în balta aflată în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi înscrisă în CF 401693 Dudestii Vechi ;

Ţinând cont de prevederile O. U G nr. 2312008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare ;

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

În conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.I Se interzice practicarea pescuitului, de orice fel, în balta aflată în proprietatea privată a Comunei Dudeş ii Vechi, înscrisă în CF 401693 Dudeştii Vechi.

Art.2 Interzicerea pescuitului intră în vigoare de la data emiterii prezentei Hotărârii şi este valab lă până la adoptarea unei hotărâri ulterioare privind ridicarea acestei interdicţii .

Art.3 Prin interzicerea pescuitului se unnăreşte gestionare resurselor piscicole astfel încât pe viitor să poate fi realizat un pescuit raţional, în concordanţă cu normele legale şi de condui~ aferente acestui sport.

Art.4 Interzicerea pescuitul va fi marcată prin însemne corespunzătoare, amplasate pe marginea bălţii.

Art.5  Amenda contravenţiona ă pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri este de 1.000 lei . Art.6 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis - A.J.V.P.S. Timiş - Postului de Poliţie Dudeştii Vechi SC Dzenderete Paza SRL - Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 59 din 27.06.2017.pdf
711 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL