Publicat la 29-03-2017 în HCL2017

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Tirnis,

Tinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 1539/22.03.2017,

Ţinând cont de avizele favorabile emise de Comisia Juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 1628 din 27 .03.2017 respectiv avizul Comisiei economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 1598 din 27.03.2017

Având în vedere: - dispoziţiile art. 1836 si urm. din Legea 28712009 privind Codul Civil, cu modificările i completările ulterioare - prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune publică - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă arendarea, prin licitaţie publică, a suprafeţe de 20,29 ha, teren arabil aflat în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi evidenţiat în: CF 400919 Dudeştii Vechi, CF 400893 Dudeştii Vechi, CF 400948 Dudeştii Vechi, CF 401215 Dudeştii Vechi, CF 400933 Dudeştii Vechi, CF 400912 Dudestii Vechi, CF 400908 Dudestii Vechi, CF 400932 Dudestii Vechi, CF 400907 Dudestii Vechi, CF 400918 Dudestii Vechi, CF 400947 Dudestii Vechi, CF 401329 Dudestii Vechi si CF 401230 Dudestii Vechi.

 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 40 din 27.03.2017.pdf
500 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL