Publicat la 11-08-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 3336 din 08.08.2016 şi avizul favorabil cu nr.3914/11.08.2016 al Comisiei juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului

Văzând extrasul de carte funciară nr. 401774 Dudeştii Vechi

Având în vedere Anexa nr.32 la H.G. nr. 977/2002 - inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Vechi

Tinând cont de prevederile Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară 

In conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate publică al Comunei Dudeştii Vechi asupra terenului înscris în Cartea funciară nr. 401774 Dudeştii Vechi, nr cadastral/topo: 756-757/b/2, în suprafaţă de 530 mp.

Art.2 (1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Terenul identificat la art. 1 face parte din proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, fiind înscris în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Dudeştii Vechi (Anexa nr.32) la poziţia nr. 12.

Art.4 Se aprobă radierea dreptului de folosinţă înscris în favoarea Oficiului Farmaceutic Regional Timişoara.

Art.5 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare Oficiului Regional Farmaceutic Timişoara Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 24 din 11.08.2016.pdf
623 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL